Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Přijímací řízení

Milí uchazeči,
máme pro Vás výsledky 3. kola přijímacího řízení 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

26-41-M/01 Elektrotechnika

Stáhnout

18-20-M/01 Informační technologie

Stáhnout


Gratulujete všem přijatým!

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů je uchazeč a zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu odevzdáním zápisového lístku a podepsat Smlouvu o výuce (termín podpisu smlouvy je stanovován individuálně). Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a podepsáním Smlouvy o výuce úmysl vzdělávat se na SPŠE a ZDVPP, spol.s r.o., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitelka vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro obor:

  • 26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření: automatizace a robotika) v denní i kombinované formě,
  • 18-20-M/01 Informační technologie.

Termín podání přihlášky od:                     9. 6. 2023

Termín 3. kola přijímacího řízení do:       25. 8. 2023                                

 
Přihlášku posílejte poštou na předepsaném tiskopise nebo ji můžete doručit osobně na sekretariát školy, Svatováclavská 1404, Žatec.

V době prázdnin zasílejte přihlášky pouze poštou, případně vhoďte do schránky u hlavního vchodu.

Ve 3. kole přijímacího řízení se nekonají přijímací zkoušky.

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek pouze na základě výsledků prospěchu  na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a to až do naplnění kapacity tříd.

Zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení proběhne 28. 8. 2023 na webu školy a na veřejně přístupném místě ve škole.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kriteria přijímací řízení


K přihlášce je potřeba doložit následující:

Na denní studium:

Potvrzení o zdravotní způsobilosti - obor Elektrotechnika
Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (pokud bylo vydáno).

Viz Přihláška - denní studium

Na kombinované studium:

Ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ. V případě, že uchazeč dosáhl vyššího než základního vzdělání, doloží ještě ověřenou kopii výučního listu nebo maturitního vysvědčení.
Potvrzení o zdravotní způsobilosti
Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (pokud bylo vydáno).

Viz Přihláška - kombinované studium

 

O škole

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

IČ: 25115138
IZO: 108040780

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 003
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@spsezatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r.o.