Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Přijímací řízení

VYHLAŠUJEME 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 V OBORU: 

26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření: automatizace a robotika) v denní i kombinované formě.

Přihlášku posílejte poštou na předepsaném tiskopise nebo ji můžete doručit osobně na sekretariát školy,
Svatováclavská 1404, Žatec do 31.5. 2023. 

Ve 2. kole přijímacího řízení se nekonají přijímací zkoušky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí uchazeči,
máme pro Vás výsledky přijímacího řízení 

Výsledky přijímacího řízení
26-41-M/01 Elektrotechnika Stáhnout
18-20-M/01 Informační technologie Stáhnout

Gratulujete všem přijatým!

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů je uchazeč a zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu odevzdáním zápisového lístku a podepsat Smlouvu o výuce (termín podpisu smlouvy je stanovován individuálně). Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a podepsáním Smlouvy o výuce úmysl vzdělávat se na SPŠE a ZDVPP, spol.s r.o., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí se neposílá poštou. Nepřijatí uchazeči, nebo jejich zákonní zástupci si ho mohou vyzvednout od 2. 5. 2023 na sekretariátu SPŠE a ZDVPP, spol.s r.o.

Děkujeme a těšíme se na Vás!


Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024

Kriteria přijímací řízení

Přihlášku ke vzdělávání-studiu ve střední škole lze podat osobně ve škole nebo zaslat doporučeným dopisem nejpozději do středy 1. března 2023!

Osobně můžete přihlášku ve škole podat v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin.

K přihlášce je potřeba doložit následující:

Na denní studium:

Potvrzení o zdravotní způsobilosti - obor Elektrotechnika
Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (pokud bylo vydáno).

Viz Přihláška - denní studium

Na kombinované studium:

Ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ. V případě, že uchazeč dosáhl vyššího než základního vzdělání, doloží ještě ověřenou kopii výučního listu nebo maturitního vysvědčení.
Potvrzení o zdravotní způsobilosti
Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (pokud bylo vydáno).

Viz Přihláška - kombinované studium

 

O škole

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

IČ: 25115138
IZO: 108040780

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 003
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@spsezatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r.o.